Tính năng Đầu tiên

Tell what's the value for the
customer for this feature.

Tính năng thứ hai

Viết điều mà khách hàng muốn biết
not what you want to show.

Tính năng thứ 3

Một giải thích nhỏ cho điều tuyệt vời này
feature, in clear words.